top of page

Klauzula informacyjna

Informacja wymagana Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO). 1.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest "AAD Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 29, (zwana dalej „Administratorem"), z którym kontaktować się można:

  1. adres korespondencyjny: Katowice ul. Mickiewicza 29;

  2. e-mail: d.jadwisienczak@aaddevelopment.pl

  3. telefon: +48 609-768-340

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umów na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w „AAD Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” jest Dominik Jadwisieńczak.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi związanej z zawartą umową, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie uniemożliwiała świadczenie usług na rzecz Klienta.

 6. Klientowi przysługuje prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Dane Klienta nie będą przekazywane dalej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 9. Odbiorcami (procesorami powierzenia) Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty zapewniające obsługę Administratora, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych Osobowych oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług

bottom of page